Skip to content

Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten door Q Events. Door het plaatsen van een reservering (online dan wel per ondertekende offerte, zie infra) erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Q Events voorafgaandelijk gelezen en goedgekeurd te hebben.

 

DEFINITIES

 

a. Q Events:

De bvba Q Events, met maatschappelijke zetel te 2660 Hoboken, Hertoglei 1, ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0677.677.335 , met werkingsnaam Mega Bounce. Q Events organiseert op haar terreinen gelegen te 2660 Hoboken, Hertoglei 1, sport- en andere evenementen, zowel voor bedrijven als voor particulieren met name: trampoline springen.

b. Opdrachtgever:

De natuurlijk- of rechtspersoon die de opdracht geeft tot het organiseren van de Activiteit of daartoe minstens een offerte heeft aangevraagd.

c. Activiteit:

Alle diensten en faciliteiten die door Q Events aangeboden worden: trampoline springen.

d. Deelnemer:

Iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan de Activiteiten georganiseerd door Q Events.

e. Minderjarige Deelnemer:

Deelnemer met een minimale leeftijd van 8 jaar, die nog niet de volle leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.

f. Begeleider:

Natuurlijk persoon die de Minderjarige Deelnemers begeleidt voor, tijdens en na de Activiteit.

 

 

TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST – RESERVERING VAN EEN ACTIVITEIT

 

Online:

Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Q Events na boeking van een Activiteit door de Opdrachtgever via het bestelformulier op de website het boekingsbedrag heeft ontvangen. Bij ontvangst van dit bedrag zal de Opdrachtgever ter bevestiging van Q Events een E-mail ontvangen met daarin vermelding van de gekozen Activiteit, het gekozen aantal Deelnemers voor de Activiteit, datum en uur waarop de Activiteit is geboekt, etc… . Pas op dat ogenblik komt de overeenkomst tot stand.

Offline:

Iedere offerte uitgaand van Q Events is steeds vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Opdrachtgever, doch Q Events behoudt zich het recht voor de uitgebrachte offerte ten allen tijde te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld heeft iedere offerte uitgaand van Q Events steeds een beperkte geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, waarna ze een louter informatieve waarde heeft. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen komt de overeenkomst pas tot stand na ontvangst door Q Events van een ondertekende, ongewijzigde offerte of bestelbon. De Opdrachtgever verbindt er zich toe het totaalbedrag van de Activiteit te betalen uiterlijk voor de aanvang van de gekozen Activiteit.

 

 

BETALINGEN

 

Alle facturen van Q Events zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

De facturen zijn betaalbaar voorafgaand aan de Activiteit, tenzij anders overeengekomen.

Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling vereist is een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar. Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van €125,00. Zelfs in geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

 

VERPLICHTINGEN DEELNEMERS

 

De Opdrachtgever verbindt er zich toe onderstaande verplichtingen en richtlijnen voorafgaandelijk mede te delen aan al de Deelnemers van de door hem bestelde Activiteit.

Deelnemers die onaangepast gedrag vertonen of moeilijkheden vertonen kunnen door Q Events uitgesloten worden van deelname. Het uitsluiten van een Deelnemer van een Activiteit door Q Events kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling van reeds betaalde voorschotten en/of prijzen of aanleiding geven tot vermindering van de overeengekomen prijs. Minderjarige Deelnemers tussen 8 en 12 jaar worden tijdens de Activiteit steeds begeleid door een volwassen ouder en/of begeleider. Bij de formule Kids Party Pack is er steeds toezicht vereist, ook al zijn sommige deelnemers ouder dan 12 jaar.

Iedere deelnemer zal als een goed huisvader gebruik maken van de accommodatie en de materialen in eigendom toebehorend aan Q Events, dit rekening houdend met de bestemming er van. Iedere Deelnemer verbindt er zich bovendien toe de aanwijzingen van Q Events en haar aangestelden nauwgezet op te volgen.

 

 

ANNULERING EN WIJZIGING

 

Na de aankoop van de Activiteit is het voor de opdrachtgever onmogelijk om de sessie te annuleren. Wel is het steeds mogelijk om het gekochte ticket over te dragen naar een derde op eigen verantwoordelijkheid. Deze derde dient steeds het door de opdrachtgever overgedragen ticket te presenteren aan de balie voorafgaand aan de sessie. Bovendien dient de persoon aan wie het ticket wordt overgedragen over een persoonlijk account te beschikken of er voor de start van de activiteit een te hebben aangemaakt. De persoon aan wie het ticket wordt overgedragen, dient steeds het vrijwaringsdocument te (laten) ondertekenen alvorens hij/zij kan deelnemen aan de Activiteit.

Indien Q Events genoodzaakt is om een door de opdrachtgever gekocht ticket te annuleren, dan staat het de opdrachter gever vrij om de waarde van het geannuleerde ticket terug te vorderen of het ticket te verzilveren op een later tijdstip. Uitzondering: bij de formule kinderfeesten (Kids Party Pack). Voor deze speciale formule voor groepen vanaf 8 personen tussen 8 tot en met 13 jaar, gelden volgende regels: De opdrachtgever dient uiterlijk 7 dagen op voorhand het finale aantal deelnemers te bezorgen via mail aan Q Events (info@megabounce.be). De opdrachtgever kan de opdracht enkel kosteloos annuleren indien de opdrachtgever zelf of de jarige voor wie het feest wordt georganiseerd, ziek is de dag van de geboekte Activiteit. De opdrachtgever kan het aantal deelnemers wijzigen tot vlak voor de start van de geboekte Activiteit, voor zover er minstens 8 betalende deelnemers zijn en er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Online:
Annulering van de gekozen Activiteit kan nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling van reeds betaalde sommen, dewelke verschuldigd zijn als verbrekingsvergoeding.

 

 

KLACHTEN

 

Klachten dienen onmiddellijk en ter plaatse gemeld worden aan Q Events. Klachten die naderhand geformuleerd worden zullen als onbestaande worden beschouwd. Indien een klacht niet naar tevredenheid ter plaatse werd behandeld dient deze binnen de 8 dagen na afloop van de Activiteit per gemotiveerd aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel van Q Events. Klachten die na deze tijdspanne worden overgemaakt worden als niet bestaande beschouwd.

Het formuleren van een klacht kan evenwel nooit aanleiding geven tot een terugstorting van de voor de Activiteit betaalde voorschotten en/of gelden en zullen nooit aanleiding kunnen geven tot een vermindering van het factuurbedrag.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Bij beschadiging en/of vernieling van de materialen van Q Events heeft laatstgenoemde het recht deze te verhalen op de Deelnemer en/of Opdrachtgever.

 

 

OVERMACHT

 

Q Events zal nooit aansprakelijk zijn, en dus ook nooit gehouden zijn tot het vergoeden van schade voortvloeiend uit de vertraging of de totstandkoming in de uitvoering van haar verbintenissen, indien de vertraging of de tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt hier op alle gebeurtenissen ontstaan onafhankelijk van de wil van Q Events.

Q Events behoudt zich het recht voor de Activiteit te annuleren in geval van overmacht, waaronder begrepen bv: stroompanne, veiligheidsredenen (schade aan de toestellen). Bij een dergelijke annulering verbindt Q Events er zich toe de  door de Opdrachtgever betaalde sommen integraal terug te betalen, zonder dat Q Events ooit gehouden kan zijn meer te vergoeden.

 

 

PRIVACY

 

Met oog op het leveren van een optimale dienstverlening verzamelt en bewaart Q Events persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever en de Deelnemers die worden verstrekt via de website, via E-mail, via fax, via telefoon,… Bovendien registreert Q Events alle noodzakelijke gegevens die haar toelaten de bestelde Activiteit correct te factureren. Q Events maakt bij het online reserveren gebruik van zogenaamde cookies, dewelke aanvaard worden door de Opdrachtgever en/of Deelenemers. Al de door Q Events verzamelde en beweerde informatie wordt niet aan derden vrijgegeven, tenzij mits expliciete toestemming van de Opdrachtgever.

 

Onze vertegenwoordiger voor de EU GDPR:

E-mail: youri@megabounce.be 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van Analytics is ons legitieme belang bij het onderhouden, ontwikkelen en verbeteren van de Website en de Dienst.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw Contactgegevens voor het beantwoorden en afhandelen van uw vragen en demo-aanvragen is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw vraag. 

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw Aanmeldingsinformatie is ons legitieme belang bij het beheren van uw toegang tot en gebruik van de Dienst.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw informatie voor het afhandelen van gevallen van misbruik van de Website of de Dienst is ons legitieme belang bij het verdedigen en handhaven tegen schendingen en inbreuken die schadelijk zijn voor ons bedrijf.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw informatie wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze te delen, is ons legitieme belang om te voldoen aan dwingende wettelijke vereisten die ons worden opgelegd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw informatie in geval van een wijziging in onze bedrijfsstructuur is ons gerechtvaardigd belang bij de continuïteit van ons bedrijf.

U hebt bepaalde rechten op toegang tot, bijwerking of verwijdering van informatie, het verkrijgen van een kopie van uw informatie en het maken van bezwaar tegen of het beperken van bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten.

Als u zich in de EU bevindt, hebt u onder de GDPR de volgende rechten met betrekking tot de informatie die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken:

  • Recht op Toegang tot uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie ervan.
  • Recht om onjuiste persoonsgegevens over u te rectificeren en onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.
  • Recht om toestemming in te trekken, voor onze verwerking van uw Contactgegevens om u marketingcommunicatie te sturen.
  • `Recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen, om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt het recht deze gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener. Indien dit technisch haalbaar is, heeft u het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan de door u aangewezen dienstverlener.
  • Recht op bezwaar, op basis van uw specifieke situatie, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang, met inbegrip van de verwerking van uw informatie voor marketingdoeleinden. In andere gevallen dan de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden kunnen wij het bezwaar echter terzijde schuiven als wij dwingende legitieme redenen aantonen, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (behalve het opslaan ervan) indien: (i) u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid ervan te controleren; (ii) u van mening bent dat de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om het gebruik ervan te beperken; of (iii) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan die van u.
    Recht om te worden vergeten. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens door ons en wij geen dwingende legitieme redenen hebben om uw bezwaar terzijde te schuiven, hebt u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter nog steeds verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, indien wij onderworpen zijn aan wetgeving in EU-lidstaten of het Verenigd Koninkrijk, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: youri@megabounce.be

Wij behouden ons het recht voor redelijk bewijsmateriaal te vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u informatie verstrekken. Wanneer wij u de gevraagde informatie niet kunnen verstrekken, zullen wij de reden hiervoor uitleggen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.
Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Als u zich in de EU bevindt, dan kunt u volgens artikel 77 van de GDPR een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van een vermeende inbreuk op de GDPR. Voor een lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EU, klik hier.

Wij gebruiken een externe applicatie, Roller, als reservatiessysteem. Hun privacy-policy kan geraadpleegd worden op https://www.roller.software/privacy-policy.  

 

FORUMBEDING EN RECHTSKEUZE

 

Ieder geschil voortvloeiend uit de offertes of overeenkomsten gesloten door Q Events zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen, de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen of het Vredegerecht van het vijfde kanton te Antwerpen, al naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van partijen.

Op iedere geschil zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.